اتصالات جوشی درزدار (168)

اتصالات دنده ای سیاه (170)

اتصالات فشار قوی جوشی ساکت ولد (6)

اتصالات فشار قوی دنده ای (264)

اتصالات مانیسمان - بدون درز (310)